Przeciw niepamięci – retoryka wspomnienia rodzinnego w „Fałszerzach pieprzu" Moniki Sznajderman

Autor

 • Magdalena Piechota Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Politologii Zakład Komunikacji Społecznej

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2024.1.1

Słowa kluczowe:

wpomnienie rodzinne, Holocaust, niepamięć, postpamięć, Monika Sznajderman, narracja strategiczna, fotografia dokumentalna

Abstrakt

Autorka proponuje rozważania nad perswazyjną intencją książki Moniki Sznajderman Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna. W perspektywie retoryki wspomnienia rodzinnego rozważone zostały zagadnienia niepamięci, traumatycznych białych plami postpamięci jako procesów psychologiczno-społecznych, prowadzących do potrzeby rekonstrukcji własnej tożsamości i dokonania własnych wyborów etycznych. Ramą dla analiz stała się triada retorycznych sposobów przekonywania, czyli lógos, éthos i pathos oraz semantyka i filozofia fotografii.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Biogram autora

 • Magdalena Piechota - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Politologii Zakład Komunikacji Społecznej

  Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Komunikacji Społecznej.

  Droga naukowa:

  1994 – magisterium „Kino i film w poezji dwudziestolecia międzywojennego”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

  1994-1998 – studia doktoranckie przy IFP UMCS

  2000 – doktorat „Obraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w reportażu polskim okresu dwudziestolecia międzywojennego”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

  2001-2009 – adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Instytucie Filologii Polskiej

  od 2009 - adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii

  2014 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo


Bibliografia

Sznajderman, Monika. 2016. Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Assman, Aleida. 2009. Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej. W: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Augé, Marc. 2009. Formy zapomnienia. Kraków: Universitas.

Chlebda, Wojciech. 2017. Jak (w Polsce) zostać INNYM?. W: Obcy. Inny. Analiza przypadków, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Darska, Bernadetta. 2023. Czas reportażu. O tym, co działo się wokół gatunku po 2010 roku. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Engelking, Barbara. 2001. Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Flusser, Vilém. 2015. Ku filozofii fotografii. Przeł. J Maniewski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Gluza, Renata. 2019. Obojętność nie jest niewinna – rozmowa z Moniką Sznajderman. [online]https://www.press.pl/tresc/58200,obojetnosc-nie-jest-niewinna-----rozmowa-z-monika-sznajder¬man# (20.10.2023).

Julkowska, Violetta. 2014. Białe plamy. W: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kaniowska, Katarzyna. 2014. Postpamięć. W: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red.M. Saryusz-Wolska, R. Traba. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kędziak, Maciej. 2016. Monika Sznajderman: jak pogodzić się z tym, że dziesięcioletni chłopiec jedzie do Treblinki? [online] https://kultura.onet.pl/wiadomosci/monika-sznajderman-jak-pogodzic-sie-z-tym-ze-dziesiecioletni-chlopiec-jedzie-do/fy68fkw (10.10.2023).

Kofta, Mirosław. 2012. Kolektywne poczucie winy a postawy wobec Żydów i procesy ich (de)humanizacji: rola bliskości kulturowej. W: Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe, red. M. Kofta, M. Bilewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Korolko, Mirosław. 1998. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kwiatkowski, Piotr Tadeusz. 2014. Niepamięć. W: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Leder, Andrzej. 2014. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Napiórkowski, Marcin. 2012. „Jak społeczeństwa pamiętają” Paula Connertona na tle współczesnych badań nad pamięcią zbiorową. W: P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, tłum.M. Napiórkowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Perelman, Chaim. 2002. Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Przełożył M. Chomicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ricoeur, Paul. 2006. Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański. Kraków: Universitas.

Trzebiński, Jerzy. 2008. Problematyka narracji we współczesnej psychologii. W: Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Turski, Marian. 2021. XI Nie bądź obojętny = XI Thou shalt not be indifferent. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Wolańska, Ewa. Wolański, Adam. 2019. „Formy podawcze narracji, opisu i argumentacji w ujęciu systemowo-funkcjonalnej analizy dyskursu”. Prace Językoznawcze XXI/2, 211-225.

Wójcicka, Marta. 2019. Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wójcicka, Marta. 2023. Medialne dyskursy (nie)pamięci zbiorowej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zaleska, Zofia. 2016. Podwójne okulary. Rozmowa z Moniką Sznajderman. [online] https://www.dwutygodnik.com/artykul/6884-podwojne-okulary.html (12.11.2023).

Pobrania

Opublikowane

28-03-2024

Jak cytować

Piechota, Magdalena. 2024. “Przeciw niepamięci – Retoryka Wspomnienia Rodzinnego W „Fałszerzach Pieprzu" Moniki Sznajderman”. Res Rhetorica 11 (1): 6-27. https://doi.org/10.29107/rr2024.1.1.