O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym. Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej. Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych. W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

Artykuły zamieszczane w kwartalniku dotyczą retoryki jako obiektu badań (np. retoryka polityczna, retoryka naukowa, retoryka wizualna, retoryka reklamy) oraz retoryki jako narzędzia badawczego (np. model retoryki Arystotelesa, Kwintyliana, Perelmana, Bootha itd., wraz z ich krytyczną oceną teoretyczno-metodologiczną i/lub propozycjami interdyscyplinarnych zastosowań retoryki).

Proponujemy podejście problemowe: zapraszamy do publikowania specjalistów w zakresie retoryki i tych dyscyplin (np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia, historia, historia sztuki), które wykorzystują aparat pojęciowy retoryki i podejście retoryczne do własnych badań.

Czasopismo Res Rhetorica publikuje teksty oryginalne, wcześniej  niepublikowane. Za publikację tekstu nie są pobierane żadne opłaty.

Kwartalnik ukazuje się w formie numerów tematycznych. W ciągu roku jeden numer jest poświęcony prezentacji tradycji i badań retorycznych w wybranym kraju. Pozostałe trzy numery dotyczą różnych zagadnień retorycznych, zgodnie z propozycjami poszczególnych redaktorów.

 

Proces recenzji

Procedura kwalifikowania tekstów do druku

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

1. Jeśli tekst nie został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, redakcja przed wysłaniem go do recenzentów zwraca się do autora o dokonanie poprawek i uzupełnień.

2. W przypadku tekstów przygotowanych zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, Redaktor prowadzący numeru dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanego artykułu pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma; w wypadku kwalifikacji pozytywnej redakcja wyznacza dwóch recenzentów spoza swojego grona,  afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta autora (autorów) artykułu.

3. Recenzja jest obustronnie anonimowa, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów i nie informuje autora o tożsamości recenzentów.

4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, czy artykuł nadaje się do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych zdaniem recenzenta poprawek), czy też nie. Konkluzja musi być umotywowana.

5. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, ale na stronie internetowej czasopisma publikowana jest zbiorcza lista recenzentów (uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych i wycofanych przez autorów).

6. Po wpłynięciu obu recenzji redakcja zapoznaje się z nimi i podejmuje dalsze decyzje, w szczególności: a) Jeśli obie recenzje są pozytywne, redakcja przesyła je do autora, prosząc o ustosunkowanie się do uwag i ewentualne naniesienie poprawek. Po przysłaniu poprawionej wersji tekstu redakcja ocenia ją i kwalifikuje do druku, w uzasadnionych wypadkach może się zwrócić do recenzentów o ponowną ocenę tekstu. b) Jeśli recenzje kończą się sprzecznymi konkluzjami, a także w innych uzasadnionych wypadkach redakcja może powołać dodatkowego recenzenta; po wpłynięciu trzeciej recenzji ponownie przeprowadza dyskusję nad tekstem i w głosowaniu decyduje o jego akceptacji.

7. Redakcja niezwłocznie przekazuje autorom decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu i udostępnia recenzje. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest ostateczna.

8. Proces recenzyjny trwa od 2 do 3 miesięcy.

9. Jeśli w recenzji sugerowane są poprawki, autorzy proszeni są o ich wniesienie w ciągu 1 miesiąca.

 

Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, ale na stronie internetowej czasopisma publikowana jest zbiorcza lista recenzentów (uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych i wycofanych przez autorów). Dziękujemy wszystkim recenzentom, którzy w roku 2019 pomagali nam dbać o jakość pisma.

Petra Aczél, Corvinus University of Budapest, Hungary

Zeljka Babic, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Jacek Bazarnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

Gabrielle Budach, University of Luxembourg

Lance Cummings, University of North Carolina Wilmington, USA

Bartosz Debicki, Towson University, USA

Leszek Drong, Uniwersytet Śląski, Poland

Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

Michela Giordano, Università di Cagliari, Italy

Joanna Gondek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

Paweł Gondek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

Adam Grzeliński, UMK, Poland

Barbara Judkowiak, UAM, Poland

Cynthia L. Hallen, Brigham Young University, USA

Robert Ivie, Indiana University, emeritus, USA

Ewa Kawiak-Jawor, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poland

Monika Kornacka-Grzonka Uniwersytet Śląski, Poland

Bożena Kuklińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

Agnieszka Kula, UAM, Poland

Tadeusz Lewandowski, Uniwersytet Opolski, Poland

Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański, Poland

Kamila Miłkowska-Samul, Uniwersytet SWPS, Poland

Armela Panajoti, University of Vlora, Albania

Marek Palczewski, Uniwersytet SWPS, Poland

Magdalena Patro-Kucab, Uniwersytet Rzeszowski, Poland

Elżbieta Pawlak-Hejno, UMCS, Poland

Magdalena Piechota, UMCS, Poland

Marcin Pietrzak, Uniwersytet Opolski, Poland

Moran Pollack, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

Tomasz Płudowski, UKSW, Poland

Zofia Rejman, Uniwersytet Warszawski, Poland

Anna Maria Ryłko-Kurpiewska Uniwersytet Gdański

Magdalena Ryszka-Kurczab, UP w Krakowie

Paweł Sarna, Uniwersytet Śląski, Poland

Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

Barbara Sobczak, UAM, Poland

Stanisław Stępka, Akademia Humanistyczny im. Aleksandra Gieysztora, Poland

Thomas Susanka, Universität Salzburg, Austria

Joanna Szylko-Kwas, Uniwersytet Warszawski, Poland

Ligia Tomoiaga, Technical University of Cluj-Napoca, The North University Centre of Baia Mare, Romania

Zbigniew Wałaszewski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Poland

Ben Wetherbee, University of Science and Arts of Oklahoma, USA

Dominika Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski, Poland

Louise Zamparutti, University of Wisconsin-Milwaukee, USA

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo Res Rhetorica wydawane jest w modelu Open Access. Wszystkie teksty dostępne są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 international (CC BY 4.0)

Zasady korzystania

Polskie Towarzystwo Retoryczne posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Artykuły udostępniane są na niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pełny tekst licencji znajduje się na stronie, a jej przystępne podsumowanie tutaj.

Zamieszczenie tekstu artykułu w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone, o ile tekstowi towarzyszą informacje źródłowe, szczegółowo wymienione przy każdym artykule (tytuł czasopisma Res Rhetorica, rok, numer, adres internetowy artykułu na stronie Res Rhetorica, nr DOI).