O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Kwartalnik „Res Rhetorica" to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym. Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej. Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych. W „Res Rhetorica" ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

Artykuły zamieszczane w kwartalniku dotyczą retoryki jako obiektu badań (np. retoryka polityczna, retoryka naukowa, retoryka wizualna, retoryka reklamy) oraz retoryki jako narzędzia badawczego (np. model retoryki Arystotelesa, Kwintyliana, Perelmana, Bootha itd., wraz z ich krytyczną oceną teoretyczno-metodologiczną i/lub propozycjami interdyscyplinarnych zastosowań retoryki).

Proponujemy podejście problemowe: zapraszamy do publikowania specjalistów w zakresie retoryki i tych dyscyplin (np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia, historia, historia sztuki), które wykorzystują aparat pojęciowy retoryki i podejście retoryczne do własnych badań.

Czasopismo „Res Rhetorica" publikuje teksty oryginalne, wcześniej  niepublikowane. Za publikację tekstu nie są pobierane żadne opłaty.

„Res Rhetorica" na platformach

Etyka wydawnicza

Poniższe zasady dotyczą procesu składania, redagowania i publikowania prac oraz wytyczne dla autorów i recenzentów. Przestrzeganie ich przez wszystkich uczestników (autorów, redaktorów, recenzentów) zapewnia sprawny i etyczny proces wydawniczy.

Wydawca - Polskie Towarzystwo Retoryczne -  zapewnia spełnianie przez czasopismo międzynarodowych standardów w zakresie technologii, archiwizacji, ochrony danych i zasad etycznych.

Standardy etyczne naszego czasopisma są oparte na zasadach ustalonych przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Redakcja zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych publikacji tekstów naukowych i podejmie wszelkie możliwe działania przeciwko nadużyciom związanymi z publikacjami.

OPEN ACCESS

Czasopismo jest publikowane w otwartym dostępie na licencji CC-BY 4.0, która pozwala czytelnikom na ponowne wykorzystanie treści bez ograniczeń. Open Access pozwala na nieograniczone dzielenie się informacjami naukowymi i pomaga promować wiedzę na całym świecie. Polskie Towarzystwo Retoryczne jest członkiem OASPA i wspiera Open Access jako środek zapewniający, że badania naukowe, zwykle finansowane przez instytucje publiczne, są dostępne dla wszystkich. Uważamy, że w najlepszym interesie autorów i ich instytucji, jak również samego czasopisma, jest swobodne udostępnianie i ponowne wykorzystanie wszystkich naszych treści. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich artykułów, ale przyznają Res Rhetorica prawo pierwszeństwa publikacji.

Zasady dotyczące autorów

Jako autor artykułu powinna zostać wskazana każda osoba, która wniosła istotny wkład intelektualny w badania i napisanie tekstu. Osoba ta musi być współodpowiedzialna za badania  i artykuł  oraz zatwierdzić ostateczną wersję do publikacji. Osoby, które nie spełniają tych kryteriów, ale przyczyniły się do powstania artykułu, powinny zostać wymienione w sekcji „Podziękowania” na końcu artykułu.

Wszelkie zmiany dotyczące autorstwa podczas procesu recenzowania lub po przyjęciu artykułu do publikacji muszą być potwierdzone przez wszystkich wymienionych autorów, a powód każdej zmiany musi zostać przedstawiony redaktorowi naczelnemu. W przypadku tekstu wieloautorskiego redakcja utrzymuje kontakt z jednym z autorów, który występuje jako autor korespondencyjny i przesłał zgłoszenie w systemie OJS.

Informacje o przygotowaniu i składaniu artykułów przedstawione są tutaj.

Składając propozycję artykułu autorzy zapewniają, że:

- jest to ich własna, oryginalna praca i nie powiela żadnej innej wcześniej opublikowanej pracy (w tym ich własnej);

- artykuł został złożony tylko do tego czasopisma; nie jest on złożony, recenzowany, przyjęty do publikacji lub opublikowany gdzie indziej;

-  artykuł nie zawiera treści obraźliwych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, nieprawdziwych lub nielegalnych.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków zostanie uznane za wykroczenie i odpowiednio potraktowane. Jeśli autorzy zostaną uznani za winnych naruszenia któregokolwiek z powyższych warunków, wydawca zastrzega sobie prawo do obciążenia autorów kosztami, które czasopismo poniesie w związku z ich manuskryptem.

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy tekstów zgłaszanych do publikacji są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych badań oraz obiektywnej interpretacji wyników. Niedopuszczalne jest nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań. 

Zasada oryginalności publikacji: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystanie badań lub twierdzeń innych autorów powinno zostać zaznaczone przypisem i uwzględnione w bibliografii. Wszelkie formy plagiatu i fabrykowania danych są niedopuszczalne. 

Zasada udostępniania danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieopracowanych danych, w związku z tym powinni zapewnić dostęp do nich, także przez pewien czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania wielokrotnemu bądź równoczesnemu opublikowaniu tekstu: Zgłaszanie tych samych publikacji do więcej niż jednego czasopisma jest niedopuszczalne i uznawane za nieetyczne. Tego rodzaju teksty nie będą publikowane w „Res Rhetorica”. Informacja o działaniu podjętym przez autora zostanie przekazana do zaangażowanych w sprawę wydawnictw.   

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zobowiązani są do rzetelnego opisu i cytowania publikacji, które zostały wykorzystane przy pisaniu tekstu i miały wpływ na kształt ich pracy. Informacje uzyskane prywatnie, w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi nie mogą być wykorzystywane w tekście bez pisemnej zgody tych osób. Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie zgody na reprodukcję wszelkich wykorzystanych w tekście materiałów (np. ilustracji, tabel, tekstów), do których nie mają praw autorskich. Na prośbę redakcji lub wydawcy autorzy powinni przedstawić dowód, że mają zezwolenie na wykorzystanie tych materiałów.

Zasady autorstwa pracy: Osoby wskazane w zgłoszonym tekście jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący udział w tworzeniu publikacji: koncepcji, projektu, wykonaniu oraz interpretacji wyników opisywanych badań. W tekście powinny znaleźć się informacje o wszystkich osobach, które w jakimś stopniu przyczyniły się do powstania publikacji. Autor zobowiązany jest do upewnienia się, czy wszystkie osoby zostały uwzględnione we właściwy sposób oraz zapewnienie tego, by wszyscy współautorzy zaznajomili się i zaakceptowali ostatecznej wersji do publikacji.

Jawność i przeciwdziałanie konfliktom interesów: Autorzy zobowiązani są do podania źródła finansowego wsparcia badań i wskazania  wszelkich istotnych czynników, jeśli mogą być one uznane za mające wpływ na wyniki lub ich interpretację. 

Zasady dotyczące błędów w tekstach zgłoszonych do publikacji: W sytuacji, gdy autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w opublikowanym tekście, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym redakcję czasopisma i współpracować z nią w celu wycofania tekstu lub poprawienia zaistniałych błędów.

***

Problemy i skargi: Prosimy o kontakt w sytuacji, gdy ktokolwiek zauważy naruszenie powyższych zasad lub inne uchybienie związane z etyką wydawniczą lub nierzetelnością badań. Adres redakcji: info@resthetorica.com, adres wydawcy: retoryka.ptr@gmail.com 

Jeśli autor, recenzent, czytelnik lub inna osoba ma zastrzeżenia do czasopisma lub redakcji, powinna w pierwszej kolejności zwrócić się bezpośrednio do wydawcy (retoryka.ptr@gmail.com). W miarę możliwości skarga zostanie rozpatrzona przez właściwą osobę z ramienia wydawcy.

Prawo do odwołania od decyzji o odrzuceniu tekstu

Jeśli autor uważa, że decyzja o odrzuceniu zgłoszonego tekstu została podjęta nieprawidłowo, może odwołać się od tej decyzji. W tym celu musi wysłać e-mail do redaktora naczelnego lub wydawcy, podając powody, dla których uważa, że decyzja była błędna. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez członka redakcji, który nie był zaangażowany w pierwotną decyzję (wyznaczonego wspólnie przez redaktora naczelnego i wydawcę). Jego decyzja jest ostateczna, nie można złożyć ponownego odwołania.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z redakcją: Recenzenci towarzyszą redakcji w procesie podejmowania decyzji wydawniczych i mogą także poprzez swoje uwagi pomagać autorom w udoskonaleniu przygotowywanych do publikacji prac.

Terminowość: recenzenci zgadzając się na przygotowanie recenzji, akceptują wyznaczone terminy, o niemożności sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie niezwłocznie informują redakcję.  

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter dokumentów poufnych, ujawniania ich osobom trzecim (poprzez udostępnienie bądź omawianie) jest niedopuszczalne.

Zasada zachowania standardów obiektywności: recenzje powinny być obiektywne, niedopuszczalna jest personalna krytyka autorów, uwagi recenzentów powinny być uargumentowane i wyrażone w sposób obiektywny. 

Zasada rzetelności źródeł: recenzenci zobowiązani są wskazać zauważone przez nich nieuprawnione zapożyczenia lub wykorzystanie źródeł, które nie zostały opatrzone przypisami.

Jawność i przeciwdziałanie konfliktom interesów: recenzenci nie powinni wyrazić zgody na recenzowanie tekstu w przypadku zachodzenia konfliktu interesu, wynikającym z relacji konkurencji, współpracy bądź innych relacji czy związków pomiędzy nimi a autorami lub instytucjami związanymi z tekstem.  Jednocześnie informacje i pomysły pozyskane w wyniku procesu recenzyjnego peer review muszą pozostać utrzymane w tajemnicy, nie wolno ich wykorzystywać dla osobistych korzyści.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Redakcja „Res Rhetorica”, a w szczególności redaktor naczelny, decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Podejmując te decyzje, bierze też pod uwagę obowiązujące przepisy prawne odnoszące się do zniesławienia, naruszeń praw własności i plagiatów. 

Zasada bezstronności: Redakcja „Res Rhetorica” ocenia teksty zgłaszane do publikacji wyłącznie pod względem merytorycznym. Kwestie takie, jak: rasa, wiek, płeć, orientacja/tożsamość seksualna, wyznanie, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, stopień i pozycja naukowa czy przekonania polityczne autora/ów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów. Redakcja „Res Rhetorica” odpowiada za zapewnienie uczciwego i odpowiedniego procesu recenzyjnego peer review. Tożsamość autora nie jest ujawniana recenzentowi przed publikacją tekstu. Członkowie redakcji powstrzymują się od oceny nadesłanych tekstów, o ile zachodzi konflikt interesów wynikający z relacji konkurencji, współpracy bądź innych relacji czy związków pomiędzy nimi a autorami, osobami lub instytucjami związanymi z tekstem. 

Rzetelność naukowa, zaangażowanie i współpraca w badaniach: Członkowie redakcji „Res Rhetorica” zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania uczciwości i rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także, w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań), podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji. Redakcja zobowiązana jest do podejmowania  odpowiednich działań w sytuacji zgłoszenia skarg dotyczących etyki wydawniczej, w odniesieniu do zgłoszonego bądź opublikowanego tekstu. Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Redakcja „Res Rhetorica” odmawia publikacji tekstów, które: naruszają prawa autorskie osób trzecich bądź stanowią plagiat; reprezentują niedostateczny poziom merytoryczny, są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań lub fabrykowaniu danych; były wcześniej w całości bądź znacznej części publikowane bez odpowiedniego odniesienia, zgód bądź uzasadnienia; prezentują treści nieetyczne; nie zostały zmienione przez autora w sposób wskazany przez recenzentów. Autor zostaje oficjalnie poinformowany przez redakcję o odmowie publikacji bądź wycofaniu tekstu, ze wskazaniem przyczyn odmowy publikacji.

Zasada poufności: Wszystkie zgłaszane do publikacji, recenzowane i opracowywane redakcyjnie teksty mają charakter poufny. Niedopuszczalne jest ujawnianie ich treści osobom trzecim, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych przez redaktora naczelnego. Treści zawarte w tekstach nie mogą być w żadnej formie wykorzystywane przez osoby zaangażowane w proces redagowania i recenzowania.

Zasada niezależności i przeciwdziałania konfliktom interesów: Dobór recenzentów odbywa się z zachowaniem najwyższej staranności oraz standardów etycznych, a także zgodnie z zasadą niezależności stron. Recenzenci nie mogą pochodzić z tej samej jednostki naukowej co autorzy, nie mogą oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesu między recenzentem a autorem tekstu, jego bohaterem lub instytucją wspierającą badania.  Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji. 

Decyzje dotyczące publikacji: Redaktor naczelny w porozumieniu z redakcją podejmuje ostateczną decyzję o publikacji tekstu lub jego odrzuceniu. Redaktor kieruje się opiniami recenzentów, polityką wydawniczą czasopisma oraz wymogami prawnymi odnoszącymi się w szczególności do kwestii zniesławienia, plagiatu i innych naruszeń praw autorskich. Zgodnie z zasadą niezależności, redakcja ma prawo decydować o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszonego tekstu samodzielnie, bez wpływu wydawcy lub innych instytucji zewnętrznych. 

Zasady współpracy z redaktorem zewnętrznym

 1. Zespół redakcyjny dopuszcza możliwość współredagowania numeru tematycznego „Res Rhetorica” przez redaktora niebędącego stałym członkiem zespołu.
 2. Redaktorami prowadzącymi w takim wypadku będą: redaktor gościnny oraz członek redakcji „Res Rhetorica”.
 3. Redaktor gościnny musi być ekspertem w dziedzinie ustalonej jako temat numeru oraz mieć przynajmniej ogólną wiedzę z zakresu retoryki. Warsztat narzędziowy redaktora gościnnego musi umożliwiać krytyczną selekcję artykułów, udzielenie konstruktywnej informacji zwrotnej i swobodne poruszanie się w obrębie dyskursu naukowego, które umożliwią utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma oraz kontaktu z Autorami i Recenzentami.
 4. Redaktor gościnny powinien posługiwać się swobodnie językiem angielskim, na poziomie umożliwiającym korespondencję z Autorami/Recenzentami zagranicznymi.
 5. Redaktor gościnny otrzymuje w systemie resrhetorica.com dane dostępowe (jeżeli jeszcze ich nie ma) oraz uprawnienia redaktora na czas redagowania numeru. W sprawach technicznych wsparciem służy współredaktor numeru będący stałym członkiem zespołu redakcyjnego.
 6. Redaktor gościnny przekazuje notkę biograficzną, adres e-mail, afiliację w pełnym brzmieniu i wyraża zgodę na umieszczenie ich na stronie „Res Rhetorica”, w mediach społecznościowych czasopisma, w winiecie pisma itd.
 7. Współredaktorzy dzielą się pracami przy powstającym numerze tematycznym zgodnie z kompetencjami.
 8. Współredaktorzy wspólnie decydują o treści Zaproszenia do publikacji (call for papers), wspólnie oceniają jakość nadesłanych abstraktów, a także wspólnie decydują o skierowaniu artykułu do recenzji. Współpracują na każdym etapie powstawania pisma, od ustalenia i ogłoszenia zawartości tematycznej, poprzez promocję CfP, przyjmowanie oraz selekcję abstraktów i artykułów, dobór recenzentów, bieżącą korespondencję z Autorami i Recenzentami, nadzór nad procesem uwzględniania poprawek, aż po finalną redakcję i korektę artykułu, oraz – upowszechnianie i promocję opublikowanego numeru w środowisku naukowym.
 9. Wszystkie etapy przygotowania czasopisma powinny odbywać się za pośrednictwem systemu Open Journal System na stronie resrhetorica.com.
 10. Wszelkie decyzje na temat powstającego numeru powinny być podejmowane wspólnie, a w wypadku rozbieżnych opinii – zostaną rozstrzygnięte przez kolegium redakcyjne.
 11. Redaktora gościnnego obowiązują ponadto wszystkie zasady stosowane przy tworzeniu pisma „Res Rhetorica”, wyszczególnione na stronie resrhetorica.com.

Procedura redakcyjna

 1. Teksty przyjmowane są do czasopisma przez platformę OJS. 
 2. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez redakcję i może zostać odrzucone bez recenzji, jeśli wykracza poza zakres czasopisma, jest w oczywisty sposób niewystarczającej jakości lub brakuje w nim ważnych fragmentów.
 3. Podczas zebrania redakcji omawiane są nadesłane teksty i podejmowana decyzja o wdrożeniu dalszej procedury bądź odmowie przyjęcia tekstu. Każdemu tekstowi przypisany zostaje redaktor prowadzący, który przekazuje autorowi uwagi formalne i merytoryczne.  Każdy tekst recenzowany jest przez dwóch recenzentów zewnętrznych.
 4. Redaktorzy prowadzący wysyłają prośby o zrecenzowanie tekstów, gromadzą nadesłane recenzje, informują na bieżąco redaktora naczelnego i redakcję o postępach procesu recenzyjnego.
 5. Po otrzymaniu kompletu recenzji, redaktor prowadzący i redaktor naczelny zapoznają się z ich treścią. W razie otrzymania dwóch recenzji negatywnych tekst zostaje  odrzucony. Jeśli recenzje kończą się sprzecznymi konkluzjami, a także w innych uzasadnionych wypadkach redakcja może powołać dodatkowego recenzenta; po wpłynięciu trzeciej recenzji ponownie przeprowadza dyskusję nad tekstem i w głosowaniu decyduje o jego akceptacji. 
 6. Redaktor prowadzący przekazuje uwagi recenzentów autorowi. Autor zobowiązany jest do poprawienia tekstu zgodnie ze wskazówkami redaktorów i recenzentów. Jeśli wprowadzone zmiany nie są wystarczające, redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu. 
 7. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować czas od złożenia tekstu do podjęcia pierwszej decyzji. Czasopismo dąży do tego, aby pierwsza decyzja (po recenzji) została podjęta w ciągu 2-3 miesięcy, ale nie może tego zagwarantować.
 8. Artykuły, które nie zawierają oryginalnych badań (np. recenzje książek, sprawozdania, artykuły redakcyjne) nie są recenzowane zewnętrznie, a decyzję o ich publikacji podejmuje redaktor naczelny.
 9. Redaktor naczelny i sekretarz redakcji dbają o terminowe umieszczenie nowego tomu w bazach referencyjnych i indeksowych.

Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, ale na stronie internetowej czasopisma publikowana jest zbiorcza lista recenzentów (uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych i wycofanych przez autorów).

Dziękujemy wszystkim recenzentom, którzy w roku 2022 pomagali nam dbać o jakość pisma.

 • Nicole Anslover, Indiana University Northwest, USA;
 • Karina Banaszkiewicz, Uniwersytet Śląski, Polska;
 • Ewelina Bańka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska;
 • Maria Barłowska, Uniwersytet Śląski, Polska;
 • Marcin Białas, Uniwersytet w Białymstoku, Polska;
 • Elżbieta Biardzka, Uniwersytet Wrocławski, Polska;
 • Silvia Bonacchi, Uniwersytet Warszawski, Polska;
 • Karolina Brylska, Uniwersytet Warszawski, Polska;
 • Ewa Bulisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska;
 • Wojciech Cwalina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska;
 • Waldemar Czachur, Uniwersytet Warszawski, Polska;
 • Michał Czerenkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska;
 • David Davis, Mercer University, USA;
 • Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Uniwersytet Wrocławski, Polska;
 • Marta Degani, University of Verona, Włochy;
 • Anita Filipczak-Białkowska, Uniwersytet Łódzki, Polska;
 • Randall Fowler, Fresno Pacific University, USA;
 • Christopher Garbowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska;
 • Maureen Goggin, Arizona State University, USA;
 • Ewelina Górka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska;
 • Anita Grzegorzewska, Uniwersytet Łódzki, Polska;
 • Maria Janoszka, Uniwersytet Śląski, Polska;
 • Krzysztof Jaworski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska;
 • Anna Kawalec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska;
 • Maciej Kawka, Uniwersytet Jagielloński, Polska;
 • Marzena Keating, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Polska;
 • Jolanta Kępa-Mętrak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska;
 • Anna Kiszczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska;
 • Agnieszka Kula, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska;
 • Anup Kumar, Cleveland State University, USA;
 • Katarzyna Kumor, Uniwersytet Warszawski, Polska;
 • Danuta Kępa-Figura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska;
 • Marta Kobylska, Uniwersytet Rzeszowski, Polska;
 • Monika Kostro, Uniwersytet Warszawski, Polska;
 • Carmen Manuel, Universitat de València, Hiszpania;
 • Larry McCaffery, emeritus, US;
 • Peter Mikuláš, Constantine the Philosopher University, Nitra, Słowacja;
 • Alessandro Nai, University of Amsterdam, Holandia;
 • Alina Naruszewicz-Duchlińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska;
 • Joanna Orska, Uniwersytet Jagielloński, Polska;
 • Marzanna Pogorzelska, Uniwersytet Opolski, Polska;
 • Lidia Pokrzycka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska;
 • Ewelina Prażmo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska;
 • Adam Regiewicz, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska;
 • Radosław Sztyber, Uniwersytet Zielonogórski, Polska;
 • Anna Rzepka, Uniwersytet Jagielloński, Polska;
 • Natan Stormer, University of Maine, US;
 • Agnieszka Szurek, Uniwersytet Warszawski, Polska;
 • Magdalena Ryszka-Kurczab, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Polska;
 • Mirosław Ryszkiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska;
 • Joanna Smól, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska;
 • Barbara Sobczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska;
 • Magdalena Steciąg, Uniwersytet Zielonogórski, Polska;
 • Klara Szmańko, Uniwersytet Opolski, Polska;
 • Dominika Topa-Bryniarska, Uniwersytet Śląski, Polska;
 • Rebecca Townsed,  University of Hartford, USA;
 • Jacek Warchala, Uniwersytet Śląski, Polska;
 • Jacek Wasilewski, Uniwersytet Warszawski, Polska;
 • Robert Westerfelhaus, College of Charleston, USA;
 • Justyna Wierzchowska, Uniwersytet Warszawski,  Polska;
 • Monika Worsowicz, Uniwersytet Łódzki, Polska;
 • Marta Wójcicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska;
 • Agnieszka Wójtowicz, Uniwersytet Opolski, Polska;
 • Marcin Zaborski, Uniwersytet Humanistyczny – SWPS, Polska

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo „Res Rhetorica" wydawane jest w modelu Open Access. Wszystkie teksty dostępne są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 international (CC BY 4.0)

Zasady korzystania

Polskie Towarzystwo Retoryczne posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Artykuły udostępniane są na niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pełny tekst licencji znajduje się na stronie, a jej przystępne podsumowanie tutaj.

Zamieszczenie tekstu artykułu w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone, o ile tekstowi towarzyszą informacje źródłowe, szczegółowo wymienione przy każdym artykule (tytuł czasopisma „Res Rhetorica", rok, numer, adres internetowy artykułu na stronie „Res Rhetorica", nr DOI).