Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Autora/Recenzenta jest Polskie Towarzystwo Retoryczne, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, kontakt: retoryka.ptr@gmail.com
  2. Dane (imię, nazwisko, afiliacja, adres mailowy, ORCID ID, nazwa użytkownika) będą wykorzystywane do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu.
  3. Dane   będą  przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  4. Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu, z uwzględnieniem okresów przechowywania wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  5. Autor/Recenzent ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
  6. Autor/Recenzent ma prawo  wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych  w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy  ich przetwarzaniu.
  7. Podanie danych  jest niezbędne do publikacji artykułu i wynika z przepisów prawa.