Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • długość tekstu jest zgodna z wymaganiami redakcji (artykuły do 40000 znaków, nie licząc bibliografii, recenzje i sprawozdania do 10000 znaków)
 • tekst zawiera abstrakt w języku polskim i angielskim
 • tytuł tekstu podany jest w języku polskim i angielskim
 • została podana afiliacja autora oraz dane do korespondencji
 • podane zostały słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
 • Tekst został przygotowany w formacie A4, marginesy 2.5 cm, tekst: Times New Roman, 12 punktów, wyjustowany, odstęp 1,5.
 • cytaty wyróżnione są cudzysłowem, a dłuższe - powyżej 3 linijek - wyodrębnione z tekstu, pisane czcionką 10 punktów, pojedynczy odstęp.
 • tekst zawiera bibliografię zgodną z Chicago Manual of Style 16th ed. – author-date format
 • znam normy etyczne przestrzegane w czasopiśmie (opisane tutaj) i  konsekwencje wynikające z ich przekroczenia

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania tekstów zgłaszanych do Res Rhetorica

PUBLIKACJA TEKSTU JEST BEZPŁATNA

Do publikacji przyjmowane są następujące formaty:

 • artykuły naukowe (35000-40000 znaków, łącznie ze spacjami, nie licząc bibliografii)
 • notatki do stałych działów czasopisma (7000-10000 znaków ze spacjami włącznie, włącznie z bibliografią)
 • recenzje i sprawozdania z wydarzeń dotyczących retoryki, takich jak konferencje czy seminaria (7000-10000 znaków ze spacjami włącznie, włącznie z bibliografią).

Zasady ogólne

 1. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.
 2. Warunkiem wydrukowania tekstu jest uzyskanie pozytywnej oceny recenzentów. Teksty podlegają ocenie jako anonimowe, w związku z tym należy unikać w nich sformułowań (np. przy powoływaniu się na własne prace), które ułatwiłyby recenzentowi rozpoznanie autora.
 3. Jeśli recenzenci uzależnią przyjęcie tekstu od wprowadzenia poprawek, należy przygotować zmodyfikowaną wersję tekstu i ponownie przesłać ją w wyznaczonym terminie pod adresem redakcji.
 4. Jeżeli w treści artykułu znajduje się informacja, że powstał on na podstawie pracy dyplomowej, konieczne jest oświadczenie promotora o akceptacji tekstu.
 5. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie prace przygotowane zgodnie z wymaganiami redakcji

Zapora ghostwriting

 1. Jeśli tekst jest podpisany przez więcej niż jednego autora, należy w nim umieścić (w przypisie) dokładne określenie wkładu, jaki w jego powstanie wnieśli poszczególni współautorzy (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych podczas przygotowywania publikacji).
 2. Ujawnić należy także (np. w formie podziękowań w przypisie dolnym) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania publikacji, a nie figurują jako autorzy. Ma to na celu zapobieganie nierzetelnym praktykom naukowym, do których należy ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu) i guest authorship (tj. wymienianie jako autorów osób, które przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania publikacji albo wcale nie wniosły w nią swojego wkładu). Wykrycie takich praktyk przez redakcję skutkować będzie powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).
 3. Należy także podać (w przypisie dolnym) informacje o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych.
 4. Odpowiedzialność za podanie powyższych danych ponosi autor bezpośrednio zgłaszający tekst do redakcji.

Wymagania techniczne

 • Format strony - A4 (210x297mm); marginesy 2,5 cm
 • Tekst podstawowy – Times New Roman, 12 punktów, wyjustowany, odstęp 1,5.
 • Śródtytuły - Times New Roman, 12 punktów, numerowane,
 • Kursywa - do wyrażeń obcojęzycznych w tekście i wyróżnień w tekście (zamiast podkreśleń czy rozstrzelonego druku) oraz do tytułów dzieł omawianych w tekście.

Cytaty, przypisy, bibliografia

 • przypisy i bibliografia w systemie chicagowskim
 • Times New Roman; do cytowania fragmentów tekstów prosimy stosować cudzysłowy drukarskie („”). Cytaty powyżej 3 linijek prosimy wyodrębnić z tekstu i pisać czcionką 10 punktów, pojedynczy odstęp. Źródło cytatów musi być precyzyjnie określone zgodnie z Chicago Manual of Style 16th ed. – author-date format 
 • Teksty klasyczne należy cytować zgodnie z konwencją retoryczną, np.
       Arystoteles (Retoryka 1356a) twierdzi, że “xxxx yyyy”
 • Przypisy dolne (10 pkt., pojedynczy odstęp) prosimy ograniczyć do minimum. Przypisy dolne należy stosować tylko w przypadku informacji dodatkowych, pogłębiających zagadnienie (nie jako przypisy bibliograficzne – pełna bibliografia znajduje się na końcu artykułu).
 • Bibliografia: na końcu tekstu, wg Chicago Manual of Style 16th ed. – author-date format 

Ilustracje, streszczenia, słowa kluczowe

 • Ilustracje prosimy dołączyć w osobnych ponumerowanych plikach
 • Jeśli ilustracje lub zdjęcia są chronione prawem autorskim osób trzecich lub instytucji, należy dołączyć oficjalną zgodę tych osób lub instytucji na wykorzystanie ilustracji lub zdjęć w publikacji.
 • Prosimy o dołączenie streszczenia w języku polskim i angielskim (do 500 znaków ze spacjami na każde streszczenie) wraz z tłumaczeniem tytułu. W streszczeniu należy wskazać w szczególności osiągnięte wyniki i konkluzje.
 • 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
 • W przypadku autorów-obcokrajowców, tłumaczenie na język polski zostanie wykonane przez redakcję.

Temat numeru

Kwartalnik ukazuje się w formie numerów tematycznych. Numery dotyczą różnych zagadnień retorycznych, zgodnie z propozycjami poszczególnych redaktorów. Objętość artykułów: do 40 tys. znaków (nie licząc bibliografii i abstraktów).

Varia

Obok artykułów bezpośrednio związanych z tematem numeru w kwartalniku zamieszczane są także teksty dotyczące innych zagadnień, prezentujące zarówno refleksje teoretyczne, jak i wyniki badań. Objętość artykułów: do 40 tys. znaków (ze spacjami i bibliografią).

Transatlantica

Transatlantica to forum konfrontacji doświadczeń zza oceanu na gruncie tradycji europejskiej, a zarazem okno na świat najnowszych trendów naukowo-badawczych w rdzennie amerykańskiej dziedzinie krytyki retorycznej. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych współczesną retoryką w Stanach Zjednoczonych - od amatorów tradycyjnej filozofii języka perswazji funkcjonującej pod nazwą speech communication po pasjonatów nowych mediów oraz kultury visual infotainment.  Objętość tekstów: 7-10 tys. znaków (ze spacjami i bibliografią).

Reakcje

Dział zawiera krótkie notatki (teksty nierecenzowane), np. odpowiedzi, polemiki i komentarze, związane z tematyką przewodnią numeru lub sprawami bieżącymi. Objętość tekstów: 7-10 tys. znaków (ze spacjami i bibliografią).

#media

W dziale publikowane są retoryczne refleksje i studia przypadków dotyczące perswazyjnych przekazów wytwarzanych lub przekazywanych przez szeroko rozumiane media: od mediów tradycyjnych, przez media społecznościowe, po aplikacje mobilne. Objętość tekstów: 7-10 tys. znaków (ze spacjami i bibliografią).

Recenzje

Dział prezentuje najnowszą literaturę dotyczącą retoryki. Publikujemy zarówno recenzje pojedynczych prac, jak i artykuły przeglądowe.

W sprawie propozycji książek do zrecenzowania i propozycji recenzji prosimy o kontakt z redakcją pod adresem: info@resrhetorica.com Przy wyborze recenzentów książek redakcja przestrzega zasady o braku relacji/zależności badawczej, służbowej czy rodzinnej pomiędzy recenzentem a autorem/redaktorem recenzowanej książki w celu uniknięcia konfliktu interesów. Brana pod uwagę jest także zbieżność nurtu zainteresowań recenzenta i tematyki recenzowanej pracy.

Wymagania: długość tekstu 10 -15 tys. znaków. Streszczenie recenzowanej książki może stanowić nie więcej niż 50% tekstu. Recenzja powinna zawierać ocenę recenzowanej pracy w kontekście dotychczasowych badań i jej wkład w rozwój dyscypliny.

Sprawozdania

W dziale publikowane są sprawozdania z konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań naukowych poświęconych retoryce. Objętość tekstów: do 10 tys. znaków (ze spacjami)

Rhetorica inter alia

W dziale publikowane są recenzowane artykuły poświęcone relacjom retoryki z różnymi dziedzinami i dyscyplinami nauki.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Autora/Recenzenta jest Polskie Towarzystwo Retoryczne, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, kontakt: retoryka.ptr@gmail.com
 2. Dane (imię, nazwisko, afiliacja, adres mailowy, ORCID ID, nazwa użytkownika) będą wykorzystywane do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu.
 3. Dane   będą  przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu, z uwzględnieniem okresów przechowywania wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Autor/Recenzent ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 6. Autor/Recenzent ma prawo  wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych  w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy  ich przetwarzaniu.
 7. Podanie danych  jest niezbędne do publikacji artykułu i wynika z przepisów prawa.