Retoryka wykluczenia a retoryka uwiarygodnienia: „prawdziwi Polacy” w dyskursie parlamentarnymi Polacy” w dyskursie parlamentarnym

Autor

  • Tomasz Rawski Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  • Agnieszka Kwiatkowska Uniwersytet SWPS
  • Hubert Plisiecki Universytet SWPS

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2024.1.2

Słowa kluczowe:

prawdziwi Polacy, przemówienia, toposy, retoryka wykluczenia, debaty polityczne

Abstrakt

Rozróżnienie na „swoich” i „obcych” jest dla władzy narzędziem kształtowania tożsamości narodowej poprzez określenie granic przynależności i wykluczenia. Celem badania była analiza definiowania wyrażenia prawdziwi Polacy w przemówieniach w Sejmie. Analiza została przeprowadzona na stworzonym korpusie przemówień sejmowych z lat 1989-2023, składającym się z ponad 291 tys. wystąpień z obrad plenarnych. Badanie kontekstu przywołania wyrażenia prawdziwi Polacy, towarzyszących mu emocji, typu budowania opozycji między „prawdziwymi Polakami” a resztą narodu, w połączeniu z analizą zastosowanych toposów (loci), pozwoliło na wysunięcie wniosków dotyczących politycznych intencji posługiwania się tym wyrażeniem, które interpretujemy w kategoriach „retoryki wykluczenia” i „retoryki uwiarygodnienia”. Poprzez zastosowanie tej perspektywy, wyniki badania rzucają nowe światło na uniwersalne mechanizmy konstruowania tożsamości narodowej w dyskursie publicznym, ukazując, jak klasyczne schematy argumentacyjne adaptowane są do współczesnych debat politycznych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Anderson, Benedict. 1983. Wspólnoty wyobrażone. Rozważania na temat pochodzenia i rozprzestrzeniania się nacjonalizmu. London: Verso.

Arystoteles. 2004. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. Przekł. i oprac. H. Podbielski. Warszawa: PWN.

Bartmiński, Jerzy. 2007. „Opozycja swój/obcy a problem językowego obrazu świata.”. Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury 19: 35-60.

Benenowska, Iwona. 2022. “Attempt to reconstruct the linguistic picture of a true Pole.” Beyond Philology 19: 97-133.

Blachnicka-Ciacek, Dominika, Agnieszka Trąbka, Irma Budginaite-Mackine, Violetta Parutis,i Paula Pustułka. 2021. “Do I deserve to belong? Migrants’ perspectives on the debate of deservingness and belonging.” Journal of Ethnic and Migration Studies 47 (17): 3805-3821.

Bodio, Tadeusz. 1999. Między romantyzmem i pragmatyzmem: psychopolityczne aspekty transforma¬cji w Polsce. Warszawa: Elipsa.

Braddock, Kurt. 2020. Weaponized Words: The Strategic Role of Persuasion in Violent Radicalization and Counter-Radicalization. Cambridge: Cambridge University Press.

Burke, Kenneth. 1969. A Rhetoric of Motives. Oakland: University of California Press.

Burke Kenneth. 1983. „Retoryka Mein Kampf.” W Nowa Krytyka. Antologia, red. Henryk Krzeczkowski, 344-377. Warszawa: PIW.

CBOS. 2015. Autoportret Polaków i postrzegany dystans kulturowy wobec sąsiadów. Komunikat z badań nr 126/2015. Warszawa: CBOS.

Chlebda, Wojciech. 2017. „Czy polskość jest (słownikowo) definiowalna?” Sprawy Narodowościowe Seria Nowa 49: 1-12.

Drelich, Sławomir. 2010. „Dychotomia my-oni jako fundament ethosu i aksjologii IV RP. Analiza wypowiedzi medialnych Jarosława Kaczyńskiego”. W Język IV Rzeczypospolitej, red. Maciej Czerwiński, Paweł Nowak i Renata Przybylska, 241-256. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Dudek, Antoni. 2013. Historia Polityczna Polski 1989-2012. Kraków: Znak.

Ekman, Paul. 2010. Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie. Warszawa: PWN.

Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.

Garreau, Joel. 2017. “Attacking Who We Are as Humans.” W Weaponized Narrative: The New Battlespace, red. Brandon R. Allenby i Joel Garreau, 10-14. Washington: Center of the Future of War.

Głowiński, Michał. 2016. Zła mowa. Jak nie dać się propagandzie. Warszawa: Wielka Litera.

Hobsbawm, Eric J. 1990. Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality. Cambridge: Cambridge University Press.

Karwat, Mirosław. 2009. Akredytacja w życiu społecznym i politycznym. Warszawa: ASPRA-JR.

Karwat, Mirosław. 2022. Manipulacja. Rewizja stereotypów. Warszawa: DIFIN.

Kamińska-Szmaj, Irena. 2007. Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Keskinen, Suvi, Ov Cristian Norocel, i Martin Bak Jørgensen. 2016. “The Politics and Policies of Welfare Chauvinism Under the Economic Crisis.” Critical Social Policy 36 (3): 321–329.

Kłosińska, Katarzyna, i Michał Rusinek. 2019. Dobra zmiana. Czyli jak się rządzi światem za pomocą słów. Kraków: Znak.

Kochan, Marek. 2005. Pojedynek na słowa: techniki erystyczne w publicznych sporach. Kraków: Znak.

Kochan, Marek. 2005. Slogany w reklamie i polityce. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Korolko, Mirosław. 1998. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Krzyżanowski, Michał. 2010. The Discursive Construction of European Identities: A Multi-Level Approach to Discourse and Identity in the Transforming European Union. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kwintylian, Marek Fabiusz. 2002. Kształcenie mówcy. Księgi I, II, X. Przekł. i oprac. M. Brożek. Warszawa: De Agostini.

Lakoff, George. 2011. Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę. Warszawa: Wydawnictwo Łośgraf.

Malinowski, Bronisław. 1958. „Mit w psychologii ludów pierwotnych.” W Szkice z teorii kultury, red. Bronisław Malinowski, 469–522. Warszawa: Książka i Wiedza.

Mercieca, Jennifer R. 2019. “Dangerous Demagogues and Weaponized Communication.” Rhetoric Society Quarterly 49 (3): 264-279.

Ornatowski, Cezar. 2021. „Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej”. Res Rhetorica 8 (4):14-39.

Orwell, George. 1985. „Zasady nowo-mowy.” W Nowo-mowa. Materiały z sesji naukowej poświęconej problemom współczesnego języka polskiego odbytej na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 16 i 17 stycznia 1981. 17-26. Londyn: Polonia.

Perelman, Chaim. 2002. Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa: PWN.

Płatek, Daniel, i Piotr Płucienniczak. 2017. “‘Śmierć wrogom ojczyzny!’. Przemoc zbiorowa w repertuarze działań skrajnej prawicy w Polsce, 1990–2013.” Studia Socjologiczne 2 (225): 73–107.

Puzynina, Jadwiga. „O pojęciu manipulacji oraz sensie wyrażenia: manipulacja językowa.” W Nowo-mowa. Materiały z sesji naukowej poświęconej problemom współczesnego języka polskiego odbytej na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 16 i 17 stycznia 1981. 48-63. Londyn: Polonia.

Rawłuszko, Marta. 2021. „Podręczne mniejszości, skryte kolaborantki, prawdziwi Polacy”. Stan Rzeczy 1 (20):79–109.

Rawski, Tomasz. 2020. Między śmiechem a mową nienawiści. Meandry języka polityki. Kraków: IMPULS. Schein, Edgar H. 1960. Coercive Persuasion: A Socio-psychological Analysis of the "Brainwashing" of American Civilian Prisoners by the Chinese Communists. New York: MIT.

Schopenhauer, Arthur. 1973. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Simmel, Georg. 1975. „Obcy”. W Socjologia, Georg Simmel. Warszawa: PWN.

Tarasiuk, Dariusz. 2017. „Aby przed kongresem pokoju można było ‘tych prawdziwych Polaków’ od reprezentacji zupełnie usunąć. Z korespondencji Marii Curie-Skłodowskiej i Bolesława Motza z Aleksandrem Lednickim (czerwiec–listopad 1917)”. Res Historica 44: 261-286.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, Dz. U. 2012 poz. 161.

Wasilewski, Jacek. 2006. Retoryka dominacji. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Żukiewicz, Przemysław. 2021. Złotouści i gołosłowni. Przywództwo performatywne w świetle wybranych przemówień politycznych po 1918. Warszawa: DIFIN.

Pobrania

Opublikowane

28-03-2024 — zaktualizowane 07-05-2024

Wersje

Jak cytować

Rawski, Tomasz, Agnieszka Kwiatkowska, and Hubert Plisiecki. (2024) 2024. “Retoryka Wykluczenia a Retoryka Uwiarygodnienia: „prawdziwi Polacy” W Dyskursie Parlamentarnymi Polacy” W Dyskursie Parlamentarnym ”. Res Rhetorica 11 (1): 28-51. https://doi.org/10.29107/rr2024.1.2.