Retoryka pamięci zbiorowej – ujęcia, perspektywy i problemy badawcze

Autor

  • Marta Wójcicka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2024.1.3

Słowa kluczowe:

pamięć zbiorowa, pamiętanie, retoryka, multimodalność

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę zdefiniowania terminu „retoryka pamięci”. W pierwszej części przedstawiono lingwistyczne ujęcie pamięci zbiorowej, definiowanej jako obraz przeszłości kreowany w tekście oraz pamiętania jako praktyki komunikatywnej. Zwrócono także uwagę na rolę jednostki w procesie pamiętania. W kolejnych częściach przedstawiono kluczowe koncepcje retoryki pamięci oraz założenia retoryki wizualnej i multimodalnej. Ostatnia część stanowi retoryczną analizę przemówienia wygłoszonego przez Mariana Turskiego w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Analizowany tekst – intertekstualny i interikoniczny – zawiera i przywołuje obrazy przeszłości, a zarazem służy pamiętaniu – ukazuje przeszłość jako continuum, proces. Analiza – zgodnie z założe­niami retoryki multimodalnej – składa się z trzech części: analiza syntaktyczna (środki semiotyczne), analiza semantyczna (znaczenie), analiza pragmatyczna (funkcje znaków).

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Assmann, Aleida. 2013. Między historią a pamięcią. Antologia. Red. Magdalena Saryusz-Wolska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Assmann, Jan. 2008. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Tłum. Anna Kryczyńska-Pham. Red. Robert Traba. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bredekamp, Horst. 2020. „Akty obrazu jako świadectwo i werdykt” W: Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków. Red. Magdalena Saryusz-Wolska. Tłum. Adam Peszke. 201-206. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Chlebda, Wojciech. 2012. „Pamięć ujęzykowiona” W Tradycja dla współczesności, t. 6: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka. 109–119. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Drong, Leszek. 2019. Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści pół-nocnoirlandzkiej. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Erll, Astrid. 2009. „Literatura jako medium pamięci zbiorowej” W: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska. 211-247. Kraków: Universitas.

Erll, Astrid. 2018. Kultura pamięci. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Hahn, Hans Henning, Traba, Robert. 2015. „O czym (nie) opowiadają polsko-niemieckie miejsca pamięci” W Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 1, Wspólne/Oddzielne, red. Hans H. Hahn, Robert Traba. 9–43. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Halbwachs, Maurice. 2008. Społeczne ramy pamięci. Warszawa: PWN.

Kaczmarek, Michał. 2007. „Retoryka pamięci (z problemów mnemologii Vincenza)”. Przestrzenie Teorii. 7: 75-96.

Kampka, Agnieszka. 2011. „Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania”, Forum Artis Rhetoricae. 1: 7-23.

Kubiszyn, Marta. 2019, Niepamięć– postpamięć– współpamięć. Zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pisarek, Walery. 2002. Nowa retoryka dziennikarska. Kraków: Universitas.

Tabaszewska, Justyna. 2016. Poetyki pamięci. Współczesna poezja wobec tradycji i pamięci. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Terdiman, Richard. 1993. Present Past: Modernity and the Memory Crisis. New York: Cornell University Press.

Wójcicka, Marta. 2014. Pamięć zbiorowa a tekst ustny. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wójcicka, Marta. 2023. Medialne dyskursy (nie)pamięci zbiorowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pobrania

Opublikowane

28-03-2024

Jak cytować

Wójcicka, Marta. 2024. “Retoryka pamięci Zbiorowej – ujęcia, Perspektywy I Problemy Badawcze: ”. Res Rhetorica 11 (1): 52-65. https://doi.org/10.29107/rr2024.1.3.