"Musiało tak być, bo bez tego by nie było nic". Językowe środki perswazji w relacjach wspomnieniowych z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego (na wybranych przykładach)

Autor

  • Beata Duda Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Ewa Ficek Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2024.1.4

Słowa kluczowe:

powstanie warszawskie, narracje wspomnieniowe, retoryka upamiętniania, mechanizmy perswazji, lingwistyka pamięci

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są mechanizmy i wybrane gramatyczno-leksykalne środki perswazji językowej dominujące w narracjach wspomnieniowych świadków powstania warszawskiego. Materiał badawczy stanowi ponad 3400 wywiadów utrwalonych w postaci transkrypcji i opracowanych w ramach projektu pn. Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego. Teoretyczno-metodologiczne zaplecze analiz to założenia lingwistyki pamięci, czerpiącej m.in. z ustaleń stylistyki i retoryki, oraz lingwistyki korpusowej. W analizach skorzystano również z rozróżnienia mechanizmów, za pomocą których realizuje się funkcja perswazyjna, autorstwa Stanisława Barańczaka. Przeprowadzone badania, wypełniające lukę w dociekaniach sprofilowanych pamięcioznawczo pozwalają stwierdzić, że narracja historyczna może być postrzegana jako struktura retoryczna, a poznanie przeszłości polega na jej konstruowaniu, w czym decydującą rolę odgrywa język.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Biogramy autorów

  • Beata Duda - Uniwersytet Śląski w Katowicach

    Doktor nauk humanistycznych, językoznawczyni, wykładowczyni akademicka. Zainteresowania naukowe: analiza dyskursu, lingwistyka korpusowa, humanistyka cyfrowa; w swoich badaniach wykorzystuje głównie narzędzia lingwistyki kulturowej i założenia semantyki aksjologicznej.

  • Ewa Ficek - Uniwersytet Śląski w Katowicach

    Doktor nauk humanistycznych, językoznawczyni, wykładowczyni akademicka / adiunkt. Zainteresowania naukowe: analiza dyskursu, językoznawstwo korpusowe; dyskurs terapeutyczny i okołopandemiczny
    związane z COVID-19, lingwistyczne podejście do badań nad archiwami społecznymi.

Bibliografia

Barańczak, Stanisław. 1975. „Słowo – perswazja – kultura masowa.” Twórczość 7: 44–57.

Barańczak, Stanisław. 1983. Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze PRL. Paryż: Libella.

Bogołębska Barbara, Worsowicz Monika. 2016. Retoryka i jej zastosowania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bralczyk, Jerzy. 2004. Język na sprzedaż. Gdańsk: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ciesek-Ślizowska Bernadetta, Duda Beata, Sujkowska-Sobisz Katarzyna. 2020a. „O (nie)widoczności prowadzącego spotkanie ze świadkiem historii – wstępna typologia ról inicjujących wywiady narracyjne.” LingVaria XV: 1(29): 47–58.

Ciesek-Ślizowska Bernadetta, Duda Beata, Sujkowska-Sobisz Katarzyna. 2020b. „Władza nad dyskursem w narracji wspomnieniowej. Przypadek Archiwum Historii Mówionej.” Tekst i Dyskurs 13: 63–79.

Ciesek-Ślizowska Bernadetta, Duda Beata, Ficek Ewa, Przyklenk Joanna, Sujkowska-Sobisz Katarzyna. 2022. „Cyfrowe archiwum społeczne jako przedmiot badań dyskursologicznych. Prolegomena”. Prace Językoznawcze 2(24): 151–165.

Czachur, Waldemar. 2018. „Lingwistyka pamięci. Założenia, zakres badań i metody analizy”. W Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, red. Waldemar Czachur, 7−55. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Duda Beata. 2014. „Utrwalanie pamięci o Powstaniu Warszawskim w świadomości młodego pokolenia: strategie językowe w tekstach piosenek hip-hopowych”. Tekst i Dyskurs 7(2014): 67–80.

Duda Beata, Ficek Ewa. 2020. „Kolokacje pronominalne jako źródło tożsamościowych odniesień (na materiale relacji świadków powstania warszawskiego)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2(27): 9–32.

Duda Beata, Przyklenk Joanna, w druku. Myśmy byli przesyceni tą historią, którą nam przekazywano… Między stylem perswazji wojennej a stylem narracji wspomnieniowej – miejsca wspólne.

Gajewska, Ewelina. 2022. „Polska jest naszym wielkim zadaniem – językowe środki perswazji w audycjach wyborczych kandydatów na prezydenta Polski w wyborach z 2020 roku”. Media i Społeczeństwo 16: 136–153.

Grabias, Stanisław. 1981. O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Jankosz, Magdalena. 2021. „Perswazyjna funkcja werbalnych i niewerbalnych metafor na przykładzie konferencji polskiego rządu podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19”. Res Rhetorica 8(3): 75–90.

Kobielska, Maria. 2016. Polska kultura pamięci w XXI wieku: dominanty. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie i stan wojenny. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Konieczka-Śliwińska, Danuta. 2001. Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii. Poznań: Wydawnictwo Instytut Historii UAM.

Kominek, Andrzej. 2009. Metafory prawa moralnego w dyskursie religijno-etycznym. Studium lingwistyczno-kognitywne. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego.

Kopaliński, Władysław. 1990. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kwiatkowski, Piotr T. 2010. „II wojna światowa jako doświadczenie narodowe”. W Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, red. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Lech Michał Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, 133–199. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lubaś, Władysław. 2003. „Potoczne emocje w perswazji”. W Język perswazji publicznej, red. Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Tadeusz Zgółka, 39–51. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Machálek, Tomáš. 2014. KonText – Corpus Query Interface. Praga: FF UK.

Maćkiewicz, Jolanta. 2020. „Metonimia jako narzędzie perswazji (na przykładzie tekstów prasowych)”. Zeszyty Prasoznawcze 3(243): 33–46.

Mikołajczuk, Agnieszka. 2009. Obraz radości we współczesnej polszczyźnie. Warszawa: Semper.

Modrzejewska, Ewa. 2012. „Lógos, éthos, pathos w praktyce medialno-politycznej. Środki przekonywania w cytowanych wypowiedziach opozycji”. Forum Artis Rhetoricae 2: 55–78.

Napiórkowski, Marcin. 2016. Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Ożóg, Kazimierz. 2004. Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przyklenk, Joanna. 2022. „Kiedy obcy jest blisko. »Obcy« w relacjach świadków historii na materiale archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego”. W Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze: Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, teksty, dyskursy, red. Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurkiewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, 97–111. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.

Sobczak, Barbara. 2014. „O definicjach retorycznych (na przykładzie hasła gender)”. Forum Artis Rhetoricae 4: 41–59.

Szacka, Barbara. 2006. Czas przeszły – pamięć – mit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Szymanek, Krzysztof. 2004. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: PWN.

Topolski, Jerzy. 1996. „Problemy transmisji wiedzy historycznej w edukacji szkolnej”. W Nauczyciel ku nowej formacji dydaktycznej, red. Maria Kujawska, 107–120. Poznań: Instytut Historii UAM.

Wasilewski, Jacek. 2012. Opowieści o Polsce. Retoryka narracji. Warszawa: Headmade.

Wolińska, Olga. 1996a. „Mechanizmy i gramatyczno-leksykalne środki perswazji językowej w tekstach czasu wojny”. W Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945), red. Irena Bajerowa, 337–354. Warszawa: Energeia.

Wolińska, Olga. 1996b. „Środki stylistyczne w funkcji perswazyjnej”. W Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945), red. Irena Bajerowa, 354–366. Warszawa: Energeia.

Załęska, Maria. 2008. „Retoryka a językoznawstwo”. W Retoryka, red. Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Piotr Wilczek, 173–191. Warszawa: PWN.

Pobrania

Opublikowane

— zaktualizowane 28-03-2024

Jak cytować

Duda, Beata, and Ewa Ficek. 2024. “‘Musiało Tak być, Bo Bez Tego by Nie było nic’. Językowe środki Perswazji W Relacjach Wspomnieniowych Z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego (na Wybranych przykładach)”. Res Rhetorica 11 (1): 66-86. https://doi.org/10.29107/rr2024.1.4.