Tom 3 Nr 3 (2016): Retoryka i instytucje/ Rhetoric and institutions