Grzeczność w social sellingu na przykładzie profilu Ewy Chodakowskiej na Instagramie

Autor

  • Sabina Deditius Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Humanistyczny

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2020.3.5

Słowa kluczowe:

grzeczność, strategia perswazyjna, marka osobista, social selling, Instagram

Abstrakt

Autor omawia zjawisko grzeczności jako strategii komunikacyjnej stosowanej w social sellingu przez podmioty zainteresowane korzystaniem z portali społecznościowych w celu docierania do jak najszerszego grona potencjalnych klientów. Materiał badawczy stanowią posty opublikowane przez Ewę Chodakowską na portalu Instagram na przełomie 2019 i 2020 roku. Analiza łączy narzędzia tradycyjnej retoryki z badaniami językowymi strategii marketingowych w mediach społecznościowych.

Bibliografia

Arystoteles. 1988. Retoryka-Poetyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Austin, John. 1993. Mówienie i poznawanie, Rozprawy i wykłady filozoficzne. Warszawa: PWN.

Bralczyk, Jerzy. 2004. Język na sprzedaż. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Budzyńska-Daca, Agnieszka. 2009. „Pronuntiatio, czyli sztuka wygłaszania mowy”. W Retoryka, red. M. Barłowska, A.

Budzyńska-Daca i P. Wilczek, 151-170. Warszawa: PWN.

Burke, Kenneth. 1969. A Rhetoric of Motives. Los Angeles: University of California Press.

Burke, Kenneth. 1977. „Tradycyjne pojęcie retoryki”, Pamiętnik Literacki, 2: 219-250.

Cialdini, Robert. 2015. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Curtius, Ernst Robert. 1997. Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Kraków: Universitas.

Hogan, Kevin. 2001. Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski.

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Lewiński, Piotr. 1999. Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lichański, Jakub Zdzisław. 1994. „Reklama i retoryka”. W Polszczyzna a/i Polacy w schyłku XX wieku. Zbiór studiów, red. K.

Handke, H. Dalewska-Greń, 299-316. Warszawa: Inst. Słowianoznawstwa.

Loewe, Iwona. 2008. Retoryka w reklamie. W Retoryka. red. M. Barłowska, P. Wilczek, 250-271. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Marcjanik, Małgorzata. 1991. „Miejsce etykiety językowej wśród wartości. Uwagi ogólne”. W Język a Kultura. T. 3 Wartości w języku i w tekście, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, 61-56. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o kulturze.

Marcjanik, Małgorzata. 1992. „Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej”. W Język a Kultura. T. 6 Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, 27-31. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o kulturze.

Marcjanik, Małgorzata. 1997. Polska grzeczność językowa. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego.

Marcjanik, Małgorzata. 2007. Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mortensen, Kurt. 2006. Sztuka wywierania wpływu na ludzi. Dwanaście uniwersalnych praw skutecznej perswazji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ruhleder, Rolf. 2002. Po prostu sprzedawać lepiej. Retoryka w sprzedaży. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Słownik języka polskiego. 1967. red. W. Doroszewski, T. 9. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wasilewski, Jacek i Skibiński, Adam. 2008. Retoryka motywacji w komunikacji społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difi n.

Wierzbicka, Anna. 1983. „Genry mowy”. W Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, 125-137. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-06 — zaktualizowane 2020-10-22

Wersje

Jak cytować

Deditius, Sabina. (2020) 2020. „Grzeczność W Social Sellingu Na przykładzie Profilu Ewy Chodakowskiej Na Instagramie”. "Res Rhetorica" 7 (3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.5.